โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา ก่อตั้งขึ้นโดย ผอ. สมัย บุญยประสพ ด้วยความรักเด็ก รักใน
อาชีพครู และมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยผ่านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้
ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2525

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนาดำเนินงานโดย นางสาวภัทร จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการ
และ นางสาวสุวัฒนา บุญยประสพ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมุ่งวางรากฐานการเรียนรู้
และการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยู่
ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางวิชาการและความสามารถต่างๆ ผ่านสื่อ
การเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาในอนาคต ด้วยความรักและการเอาใจใส่ของ
บุคลากรทุกคน

  "กว่า 30 ปีแห่งความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยคุณภาพและความภูมิใจ"

"ปัญญาเป็นแสงสว่างของนรชน"
ปรัชญาที่เรายึดมั่น ทำให้หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ
ยึดหลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและการให้เด็กลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยสังคมและวัฒนธรรม
ที่เด็กอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจทุกคน
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

 
30 ปีด้วยคุณภาพ และความภูมิใจ
กว่า 30 ปีที่โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนาได้ผลิตเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ด้วย
ความรัก ความห่วงใย และการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของคณะครูผู้มีประสบการณ์
และเป็นผู้ชำนาญการทางด้านเด็กปฐมวัย ความสามารถของเด็กๆเป็นที่ยอมรับ และ
ชื่นชมจากโรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง ด้วยความสามารถหลายด้าน อาทิ การฟัง พูด อ่าน
เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคำนวณ รวมถึงระเบียบ วินัย มารยาท และ
ความสดใสร่าเริงของเด็กๆ