สุวัฒนาเนอสเซอรี่ ดำเนินงานบนพื้นฐานของความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และ
ความเข้าใจในพัฒนาการต่างๆของเด็กในวัย 6 เดือน – 2 ปี ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อพัฒนาการของ
เด็กตามธรรมชาติ และสิ่งสำคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของความปลอดภัย และสุขอนามัย
ของเด็กๆทุกคน

ในแต่ละวัน เด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ โดยเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ใหม่ๆจากการเล่น อาทิ การสัมผัสสิ่งของที่มีผิวสัมผัสต่างกัน
การได้ยินจากเครื่องดนตรีหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดเสียง การมองเห็นผ่านหนังสือนิทาน
หนังสือภาพต่างๆที่มีสีสันสดใส ซึ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองอีกด้วย ผสม
ผสานไปกับการฝึกสมาธิ เคล้าด้วยเสียงเพลงเบาสบาย เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน
และอารมณ์ที่ผ่อนคลาย

นอกจากนี้ เด็กๆยังได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านสังคม การอยู่ร่วมกัน และก้าวสู่ระดับชั้นอนุบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกิจกรรมเนอสเซอรี่
07.00 – 09.00 ต้อนรับเด็กๆเข้าสู่รั้วโรงเรียน
09.00 – 10.00 เด็กๆ อายุ 6 เดือน - 12 เดือน
ช่วงเวลานอน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด
เด็กๆ อายุ 1 ปี – 2 ปี
กิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆ โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ
10.00 – 10.30 กิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสด้วยภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.30 ช่วงเวลานอน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด
13.30 – 14.00 เด็กๆตื่นนอน รับประทานอาหารว่าง และเตรียมตัวกลับบ้าน