หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา

โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา ออกแบบหลักสูตรการเรียนโดยอาศัยหลัก Brain Based -
Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองของแต่ละช่วงวัยและพัฒนาการในอีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆกัน

และที่สำคัญ โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา ยึดถือเด็กๆเป็นศูนย์กลางและพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม ให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม โดยผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้เชิงวิชาการ การฝึกทักษะและความสามารถด้านต่างๆตามลำดับขั้น
พัฒนาการของเด็ก กับการเล่นที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็ก
กล้าคิด กล้าแสดงออก และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรักและห่วงใยกัน อีกทั้งยัง
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าไปอีกด้วย

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเด็กๆจบการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพเด็กทั้ง 8 มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย อันได้แก่

มีวินัย รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
มีความกตัญญู เมตตากรุณา
ประหยัด รู้จักใช้และรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รู้คุณค่าและผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
สนใจและกระตือรือร้น
ในการทำงาน ภูมิใจใน
ผลงาน เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
คิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดการเรียนรู้ แก้ปัญหาได้
เหมาะสม มีจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5
การสื่อสาร การสังเกตและการสำรวจ
มิติสัมพันธ์ จำนวน ปริมาณ น้ำหนัก
และ การกะประมาณ การเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะต่างๆ
ตั้งคำถามเพื่อหาเหตุ
ผล มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวและสนุกกับ
การเรียนรู้
ช่วยเหลือตนเองได้ มีสมรรถภาพทาง
ร่างกายที่ดี มีความมั่นใจและกล้าแสดง
ออกอย่างเหมาะสม ร่าเริงแจ่มใส
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความสนใจและร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี และกิจกรรม
การเคลื่อนไหวต่างๆ