หลักสูตรชั้นอนุบาล 1

สำหรับชั้นอนุบาล 1 หรือเด็กในวัย 3 ขวบ ถือเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการและพร้อมเปิดรับ
การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทั้งในด้านร่างกายที่จะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมัดต่างๆได้ดีขึ้น
ทำให้พร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ด้านอารมณ์-จิตใจที่จะมี
พัฒนาการที่มากขึ้นเช่นกัน สามารถแสดงออกตามความรู้สึกและความต้องการได้
มากขึ้น และจะเริ่มรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้านสังคมที่พร้อมจะเริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น และด้านสติปัญญาที่มีความสามารถใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการลงมือทำ สามารถจำแนกสิ่งต่างๆได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 อีกทั้งยังเรียนรู้ด้านคำศัพท์และภาษาได้ดีมากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น กิจกรรมของชั้นอนุบาล 1 จึงเริ่มให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ผ่านการปฏิบัติจริง
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดึงการช่างคิด ช่างสังเกต และช่างซัก
ถามของเด็กๆ ประกอบกับสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ ทำให้
เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตารางกิจกรรมชั้นอนุบาล 1
07.30 น. เปิดรั้วต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมตรวจสุขภาพและร่างกาย
08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าแถว
08.40 น. นั่งสมาธิ และดื่มนม
09.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการและประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่อยู่ทั้งในและนอก
ห้องเรียน อาทิ การจับดินสอวาดเส้นเป็นรูปทรงต่างๆ การระบายสี
การสร้างผลงานทางศิลปะ สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ
10.40 น. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และเทควันโด
11.20 น. การเรียนรู้ด้านวิชาการ อาทิ การเขียนและอ่านตัวอักษร และการเรียน
เรื่องตัวเลขทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เรื่องวัน เดือน ปี
การรู้จักสี และ รูปทรงต่างๆ เป็นต้น
12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน ฝึกแปรงฟันและเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวเข้านอน
14.00 น. ตื่นนอน
14.45 น. รับประทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับบ้าน

อนึ่ง การเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา จะสอดแทรกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 – 09.45 น.