หลักสูตรชั้นเตรียมอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของเด็กๆชั้นเตรียม
อนุบาล หรือเด็กในวัย 2 ขวบเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของเด็กๆ
ที่จะก้าวสู่การเรียนรู้อย่างเต็มตัว

ดังนั้น กิจกรรมของชั้นเตรียมอนุบาล จึงเน้นในการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของเด็กๆ เพื่อให้พร้อมและเปิดรับการการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางกิจกรรมชั้นเตรียมอนุบาล
07.30 น. เปิดรั้วต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมตรวจสุขภาพและร่างกาย
08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าแถว
09.00 น. ดื่มนม กิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ ให้เสียงเพลงได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของเด็กๆ พร้อมทั้งพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้
สัมพันธ์กัน ฝึกความจำ และกล้าแสดงออก
09.30 น. กิจกรรมสร้างเสริมจินตนาการ โดยการเล่านิทานที่จะช่วยพัฒนาทางด้านการฟังและภาษา ฝึกการสังเกต คิด ถาม และจดจำสิ่งที่ได้พบเห็น
รวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิ โดยสอดแทรกการสอนเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมเข้าไปด้วยกัน
10.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เน้นพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ และ
กิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุกสนานต่างๆ อาทิ การเรียนรู้เรื่องสีผ่าน
สิ่งของต่างๆ การรู้จักตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่มี
สีสันสดใส เป็นต้น
10.30 น. กิจกรรมเสรี เล่นของเล่นเสริมทักษะ และฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆร่วมกับ
เพื่อนๆ ทำให้เด็กรู้จักปรับตัวในการอยร่วมกับผู้อื่น รู้จักการรอคอย
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และให้อภัย
11.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน ฝึกแปรงฟันและเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวเข้านอน
12.00 น. นอนหลับ พักผ่อน
14.00 น. ตื่นนอน
14.45 น. รับประทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับบ้าน

อนึ่ง การเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา จะสอดแทรกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.45 – 10.30 น.