หลักสูตรชั้นอนุบาล 2

สำหรับชั้นอนุบาล 2 หรือเด็กในวัย 4 ขวบ เป็นวัยที่มีความสดใสร่างเริง และมีพลังเพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก เด็กในวัยนี้กำลังมีความมั่นใจและเริ่มมีอิสระในตัวเองมากขึ้น เรียนรู้จาก
การสังเกตและฟังด้วยตนเอง เริ่มสนใจและอยากเล่นเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน สามารถ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้ ทักษะขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมกับ
การเรียนรู้ที่มีความยากและความท้าทายมากขึ้น มีความเข้าใจภาษาและฝึกพูดประโยค
ยาวๆได้มากขึ้น

ดังนั้น กิจกรรมของชั้นอนุบาล 2 จึงเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริงด้วยตัวเองมากขึ้น
ผ่านทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม หาหลักการ
และเหตุผลด้วยตนเอง ประกอบการการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกฎและกติกา
กลุ่มที่เหมาะสม รู้จักการแบ่งปัน การขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัย

ตารางกิจกรรมชั้นอนุบาล 2
07.30 น. เปิดรั้วต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมตรวจสุขภาพและร่างกาย
08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าแถว
08.40 น. นั่งสมาธิ และดื่มนม
09.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการและประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่อยู่ทั้งในและนอก
ห้องเรียน อาทิ การต่อแท่งไม้ หรือ Jigsaw การวาดภาพตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง และสามารถเล่าเป็นเรื่องราวตามจินตนาการได้
การสำรวจและทดลองเล่นกับของเล่นหรือสิ่งของต่างๆตามความคิดของ
ตนเอง การประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ง่ายๆได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
10.40 น. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเทควันโด
11.20 น. การเรียนรู้ด้านวิชาการ อาทิ การผสมตัวอักษรเป็นคำและประโยคสั้นๆ
ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนและอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง เรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์ไทย การบวก ลบเลขจำนวนเดียว
เขียนภาพสัญลักษณ์ตามความเข้าใจของตัวเอง เขียนชื่อ-นามสกุลของ
ตนเองได้ สามารถพูดเกี่ยวกับ “เมื่อวานนี้” “วันนี้” “พรุ่งนี้” ได้ เป็นต้น
12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน ฝึกแปรงฟันและเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวเข้านอน
14.00 น. ตื่นนอน
14.45 น. รับประทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับบ้าน

อนึ่ง การเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา จะสอดแทรกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.20 – 12.00 น.