หลักสูตรชั้นอนุบาล 3

สำหรับชั้นอนุบาล 3 หรือเด็กในวัย 5 ขวบ เป็นวัยที่มีความสดใสร่างเริง และมีพลัง
เต็มที่ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ดีขึ้น รู้จักเลือกเล่น หรือทำงานตามที่ตนชอบใจ เป็นวัยที่ช่างเล่าและช่างซักถาม
มีกระบวนการคิดที่มากขึ้นผ่านการพูดคุยและการแสดงออก

ดังนั้น กิจกรรมของชั้นอนุบาล 3 จึงเป็นกิจกรรมที่เน้นการเพิ่มความสามารถและ
พัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้พร้อม
กับการก้าวเข้าชั้นประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางกิจกรรมชั้นอนุบาล 3
07.30 น. เปิดรั้วต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมตรวจสุขภาพและร่างกาย
08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าแถว
08.40 น. นั่งสมาธิ และดื่มนม
09.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการและประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่อยู่ทั้งในและนอก
ห้องเรียน อาทิ การเล่าสิ่งที่ตนคิดตามจินตนาการหรือพบเจอได้
เล่นเกมเพื่อฝึกคิดและแก้ปัญหา การต่อเติมภาพตามจินตนาการและ
สามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้ การเรียงลำดับภาพตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
การใช้สิ่งรอบๆตัวเป็นสิ่งสมมติในการเล่น หรือการเล่นบทบาทสมมติ
เป็นต้น
10.40 น. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเทควันโด
11.20 น. การเรียนรู้ด้านวิชาการ อาทิ การผสมคำเป็นประโยคยาวได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สามารถเขียนและอ่านได้อย่างถูกต้อง การบวก ลบ
เลขหลายจำนวน เรียนรู้การช่าง ตวง วัด เป็นต้น
12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน ฝึกแปรงฟันและเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวเข้านอน
14.00 น. ตื่นนอน
14.45 น. รับประทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับบ้าน

อนึ่ง การเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา จะสอดแทรกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.30 – 11.10 น.